vrijdag 4 maart 2011

Clubnamen

Een bijzonder en niet altijd op zijn juiste waarde geschat onderdeel van de voetbaltaal is dat van de clubnamen. Er spelen niet zomaar twee keer elf spelers tegen elkaar, maar twee clubs, en die clubs hebben een naam. Spelers en supporters identificeren zich met die naam.

Er zijn verschillende soorten namen te onderscheiden. Hieronder volgt een negental categorieën, die waarschijnlijk nog verder uit te breiden of onder te verdelen zijn.

1. Plaats- of streeknaam is clubnaam.
De oprichters hebben geen enkele fantasie. En dat levert namen op als VV Akkrum, VV Anjum, VV Arum, RKVV Bakhuizen, VV Bakkeveen, VV Balk, VV Beetgum, VV Bergum, SC Berlikum, FC Birdaard, VV Blauwhuis, VV Blija, SC Bolsward, VV Buitenpost, VV De Blesse, SF Deinum, VV Delfstrahuizen, VV Dokkum, SV Donkerbroek, VV Drachten, VV Drogeham, VV Dronrijp, FC Fochteloo, SC Franeker, LVV Friesland, VV Gersloot, VV Gorredijk, VV Hardegarijp, VV Harkema-Opeinde,FC Harlingen, SV Haulerwijk, VV Heeg, SC Heerenveen, VV Heerenveen, VV Holwerd, SV Houtigehage, VV Irnsum, VV Jistrum, SC Joure, VV Jubbega, VV Kollum, SC Kootstertille, VV Langezwaag, VV Langweer, VV Lemmer, VV Makkum, VV Marrum, VV Mildam, VV Minnertsga, VV Nieuweschoot, VV Nijland, VV Noordbergum, VV Oldeboorn, VV Oldeholtpade, VV Oosterlittens, VV Oosterstreek, VV Oudega, VV Oudehaske, VV Rijperkerk, Rottevalle, VV St. Annaparochie, VV St. Jacob, SC Stiens, VV Suameer, SV Suawoude, VV Surhuisterveen, VV Ternaard, SC Terschelling, VV Tijnje, SC Twijzel, VV Tzum, VV Tzummarum, SC Veenwouden, VV Warga, VV Waskemeer, FC Wolvega, VV Workum, VV Woudsend, VV Zandhuizen en VV Zwaagwesteinde.

Soms reikt de verbeeldingskracht iets verder. Zo komt VV Aengwirden uit Tjalleberd, SC Cambuur uit Leeuwarden, VV De Lauwers uit Warfstermolen, VV De Monnik van Schiermonnikoog en VV Oostergo uit Ee.

In Friesland is daarnaast ook nog sprake dat de club de Friese plaats- of streeknaam gebruikt: VV De Sweach (Beetsterzwaag), VV De Wâlde (Oude Gaast Sleat), VV De Wâlden (Damwoude), VV Eastermar (Oostermeer), VV 't Fean '58 (Surhuisterveen), SV Hielpen (Hindeloopen), VV Oerterp (Ureterp), VV Ouwe Syl (Oudebildtzijl), VV Sleat (Sloten) en VC Trynwâlden (Oenkerk).

Er kan natuurlijk iets voor af achter de plaatsnaam worden gevoegd: SC Boornbergum '80, VV Scharnegoutum '70 en Sportclub Makkinga.

Er zijn verschillende manieren om plaats- of streeknaam uit te breiden, waarvan die met -ia en boys het produktiefste zijn.
Eerst de -ia's: SC Amelandia, LAC Frisia 1883 (Leeuwarden), SC Leovardia (Leeuwarden) en VV Wispolia (Terwispel).
Dan de Boys: VV Broekster Boys, VV Drachtster Boys, VV Friese Boys (Kollumerzwaag), VV Harkemase Boys en VV Heerenveense Boys.
Meer fantasie heb je nodig bij Ropta Boys (Oosternijkerk; genoemd naar de molen in Metslawier) en Waterpoort Boys (Sneek).

2. 'Klassieke' namen
In het begin werden er veel klassieke namen gekozen voor clubs. Er zijn in bijna elke Friese stad wel verenigingen geweest met de naam Brinio, Olympia of Sparta. Tegenwoordig zijn er nog een paar over: Nicator (Leeuwarden), SV Olyphia (Noordwolde) en Trinitas (Boijl)
Van Olyphia wordt gezegd dat men in eerste instantie voor de naam Olympia heeft gekozen, maar dat een marktkoopman uit Noordwolde per ongeluk een spelfout maakt op zijn speldjes.

3. Clubkleuren
Wie een club opricht, moet op z'n minst op twee punten een beslissing nemen: de clubnaam en de clubkleuren. Sommigen zijn zo handig geweest om dit tot één besluit terug te brengen: de kleuren vormden meteen de naam.
Zo spelen onder andere op de Friese velden: Black Boys (Sneek), CVV Blauw Wit '34 (Leeuwarden), VV Blue Boys (Nij Beets), VV Geel Wit (Buren Ameland), VV Read Swart (De Knipe), VV SWZ Boso Sneek (Sneek)


4. Aansporing, goed voornemen
De clubnaam kan ook bestaan uit een aansporing, een goed voornemen, in ieder geval een positieve leuze. In Friesland heb je de volgende clubs: VV Foarút (Menaldum), VV Sport Vereent (Oldeberkoop)


5. Engelse namen
Vervolgens zijn er natuurlijk de Engelse namen. Er zijn in de loop van de tijd heel veel verenigingen opgericht met de naam Quick. Er zijn er in Friesland nog een paar over: Be Quick D (Dokkum), Black Boys (Sneek) en VV Blue Boys (Nij Beets)

Daarnaast zijn er enkele clubs met specifiek Friese namen: VV Read Swart (De Knipe), VV Stânfries (Appelscha), VV Wardy (Ferwert) en Wykels-Hallum (Hallum).

6. 'Vogels'
In Nederland afficheren een groot aantal voetbalverenigingen zich als 'vogels'. Ook in Friesland zijn er een aantal: SC Flamingo (Leeuwarden), Leeuwarder Zwaluwen, Oeverzwaluwen (Koudum), Stormvogels '64 (Achlum) en Wykels-Hallum (Hallum)

Verder is het dierenrijk nog vertegenwoordigd met De Griffioen (Oosterwolde), SV Lions '66 (Leeuwarden) en ZMVV Zeerobben (Harlingen).

7. Koninklijk Huis
Een club heeft zich in haar naam verbonden met het Koninklijk Huis. Het betreft hier ONS Sneek (Oranje Nassau Sneek)

8. Acroniemen of letterwoorden
Er is binnen de acronieme clubnamen grofweg een onderverdeling te maken tussen saaie en aardige.
De saaie hebben meestal een plaatsnaam als kern: GSVV (Gerkesklooster Stroobos Voetbal Vereniging), VCR (Voetbal Club Rinsumageest), VVI (Voetbal Vereniging Idskenhuizen), VVT (Voetbal Vereniging Twijzelerheide), IJVC (IJlster Voetbal Club)

Weinig spiritueel zijn ook de acroniemen met als laatste letter de C van 'combinatie'. De gefuseerde clubs passen vrijwel altijd in één van de bovenbesproken categorieën:
ASC '75 (Augustinusga Surhuizum Combinatie),
CVO (Combinatie Vrouwenparochie Oude Lije),
EBC (Eastersé Bantega Combinatie),
HJSC (Hommerts Jutrijper Sport Combinatie),
LSC 1890 (Lycurgus Sparta Combinatie 1890),
NOK (Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie),
QVC (Quick Valken Combinatie),
VWC (VOG Westhoek Combinatie = Voor Ons Genoegen Westhoek Combinatie),
WTOC (Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie)

In de tweede subcategorie van acronieme clubnamen vallen vooral die op waar een aansporing of iets dergelijks de basis is van het letterwoord. Hier volgen enkele voorbeelden:
DIO Oosterwolde (Door Inspanning Ontspanning Oosterwolde),
RKVV MKV '29 (Met Kracht Vooruit ‘29),
ODV (Ontspanning Door Voetbal)
Renado (Recht Naar Doel),
SDS (Sterk Door Samenspel)
SSS '68 (Sport Staalt Spieren '68),
TFS (Troch Freonskip Sterk),
SV THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast),
TOP '63 (Tot Ons Plezier '63),
Udiros (Us Doarp Is Ryk Oan Sport),
V en V '68 (Vlug en Vaardig ‘68),
VIOD (Vooruitgang Is Ons Doel)

Verder komen er in Friesland de volgende afkortingen voor:
AVC (Algemene Voetbal Club),
AVV (Aester Voetbal Vereniging),
BCV (Bergumer Christelijke Voetbalclub),
CVVO (Christelijke Vereniging Voor Ontspanning),
VV DTD (De Trije Doarpen),
DWP (De Wite Peal),
VV FFS (Fuotbal Feriening Stobbegea),
FVC (Friesche Voetbal Club),
GAVC (Grouster Amateur Voetbal Club),
ONB (Op Nij Begoun),
ONT (Opeinde Nijega Tike),
RES (Rjucht en Sljucht),
RWF (Rood Wit Frieschepalen),
SWZ Boso Sneek (Sneek Wit Zwart Boso Sneek)
WWS (Wirdum Wytgaard Swichum)

9. Omdat er clubs zijn die moeite hebben om een jeugdafdeling of vrouwenelftal op de been te brengen zijn er een aantal een samenwerkingsverband aangegaan:
Bergum BCV Combinatie (BBC)
DV Bolsward
Broekster Wâlden
Donkerbroek/Makkinga Combinatie
Dronrijp/Foarút
EBC/Delfstrahuizen
Feanstars
Jong Harkema
JV Bolsward
JV Oostenburg
OHH (Oudega/HJSC/Heeg)
RVC (Renado VVI Combi)
SVH/TFS (SV Houtigehage/Troch Freonskip Sterk)
WTTC (Wispolia THOR Tijnje Combinatie)


N.B.:
Natuurlijk blijven er namen die niet binnen deze indeling passen. In Friesland is dit SV Mulier uit Witmarsum. Deze club is vernoemd naar Pim Mulier die in Witmarsum is geboren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten